Novinky

Co nového se děje

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Dne 28.3.2023 bylo vzájemně ratifikováno Memorandum o spolupráci mezi naší společností a Ústavem zdravotnických informací a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb. Účelem Memoranda MedicWork a ATDZ je spolupráce na systematickém rozvoji telemedicíny a digitalizace zdravotnictví.

Zaměstnávání uprchlíků

Komplexní informace ZDE

ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO UKRAJINU

Naše společnost MedicWork připravila pro utečence z Ukrajiny zdravotní program. Služba, je poskytovaná dálkově NEMUSÍTE NIKAM JEZDIT!

ZDE se spojíte s naším lékařem cestou mobilního telefonu, tabletu či PC. Rozhovor s lékařem proběhne buď telefonicky nebo prostřednictvím videohovoru.

"Všichni uprchlíci, kteří přijdou na území ČR a požádají o vízum strpění, mají automaticky nárok na pojištění u zdravotní pojišťovny, přičemž nejčastěji jsou pojištěni u VZP. Mimořádnou kartičku VZP získají buď na sběrných místech, nebo 90 místech ministerstva vnitra, kde mohou žádat o vízum. Každý z utečenců je pojištěn zpětně 30 dní, takže i když si nestihne vyřídit náhradní kartičku nebo se nepřihlásí ke zdravotní pojišťovně, jsou mu všechny zdravotní úkony a ošetření včetně potřebných léků 30 dní zpátky hrazeny.

Lékaři vám:

 • Poskytnou informace o lécích.
 • Doporučí specialistu na kterého se s vašim problémem dále obrátit.
 • Prodiskutují s vámi váš zdravotní stav nebo zdravotní stav člena rodiny.
 • Vysvětlí nálezy z odborných vyšetření.

Informace pro zaměstnavatele a cizince


Z D E

Telemedicína je součástí eHealth (elektronizovaného zdravotnictví) a označuje poskytování medicínských služeb na velké vzdálenosti. Proto je někdy používáno synonymum distanční medicína. Světová zdravotnická organizace definuje telemedicínu jako souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy, provozované na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií za účelem podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu.

Využití telemedicíny v jednotlivých lékařských oborech má společné prvky. Klinická péče na dálku pomáhá eliminovat bariéry a zlepšuje přístup ke zdravotním službám. Je tak s výhodou využitelná v nouzové a intenzivní péči, stejně jako v péči o chronické pacienty. Podle způsobu, jakým jsou přenášeny informace, lze telemedicínu rozdělit na čtyři oblasti:

 1. přenos (transfer) informací;
 2. dálkové monitorování;
 3. dálková terapie;
 4. telemedicínské vzdělávání

Obsah

 • 1 Přenos telemedicíny
  • 1.1 Transfer informací
  • 1.2 Dálkové monitorování
  • 1.3 Dálková terapie
  • 1.4 Telemedicínský e-learning
 • 2 Odkazy
  • 2.1 Související články
  • 2.2 Externí odkazy
  • 2.3 Zdroj

Přenos telemedicíny

Transfer informací

Převládá asynchronní komunikace s transferem, anglicky označované jako store-and-forward, tedy ulož a pošli dál, která je levnější (např. emailová komunikace) a technicky nejsnáze realizovatelný konceptem. Nejprve jsou data zaznamenána a teprve poté jsou odeslána. Primitivní formou takového předchůdce telemedicíny bylo např. vlastně zasílání nálezů poštou ke konzultaci s odborníkem. V souvislosti s rozmachem internetu doznala tato oblast bouřlivého rozvoje. Právě elektronické služby umožňují velmi rychle a pružně přenášet obrazová data na vzdálená místa, např. v následujících oborech:

 • teleradiologie - přenosy radiodiagnostických snímků;
 • humanitární telemedicína a traumatologie - přenosy snímků a videozáznamů těžkých úrazů ke konzultaci;
 • telepatologie - přenosy histopatologických snímků.

Velkou výhodou rychlého sdílení informací je snadná dostupnost konzultace s expertem, který může řešit obtížné a nejasné případy.

Synchronní konzultace v reálném čase jsou organizačně a finančně natolik náročné, že se při samotném transferu informací využívají málo.

V souvislosti s potřebou přenosu a skladování velkého množství dat (PACS - Picture Archiving and Communication System) byl vyvinut formát a datový rámec pro přenos biomedicínských snímků DICOM.

Dálkové monitorování

Dálkový monitoring častěji využívá synchronní komunikaci, kdy jsou měřená data vyhodnocována v reálném čase. Vyhodnocování může být prováděno expertem, například v případě monitorování zdravotního stavu vrcholového sportovce během výkonu. Možné je i napojení na počítač (resp. počítačový program - expertní systém) schopný zachytit rizikový vzor a v případě jeho záchytu přivolat experta a postarat se tak o urgentní řešení stavu. Příkladem takového konceptu je snaha spojit kardiostimulátor s online monitorováním srdeční akce.

Dálková terapie

Dálková terapie je technicky nejnáročnějším konceptem telemedicíny. Podstatou je to, že lékař i pacient jsou od sebe geograficky vzdáleni a diagnostické i terapeutické výkony jsou zprostředkovány výhradně technickými prostředky.

Jednou z možných aplikací je kontakt lidí žijících v odlehlých oblastech s lékařem při poměrně banálních komplikacích. Nejznámější pro veřejnost je dálková terapie chirurgickými roboty, tzv. operace na dálku (telechirurgie). Telemedicínská terapie se však uplatňuje také v psychiatrii, dálkové rehabilitaci (virtuální realita), obezitologii, zdravotnických asistivních technologiích aj.

Telemedicínský e-learning

Inteligentní datové a komunikační prostředí se využívá např. ke kvalifikované podpoře pracovníků ve zdravotnictví a ve státní správě. Telemedicína umožňuje aplikovat audio-vizuální interaktivní systémy určené pro vzdělávání lékařů a zdravotníků. Existuje řada mezinárodních i transkontinentálních vzdělávacích telemedicínských sítí, např. euro-africké virtuální vzdělávání v oblasti medicíny apod.


Vážení zaměstnavatelé,

dovolujeme si Vás infromovat, že Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, a to s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří projíždí do 12 hodin přes Českou republiku, a dále diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní. Povinnost vyplnění formuláře platí pro cestovatele přijíždějící do ČR od pondělí 21. 9. 2020.
Formulář bude možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba.
Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů. QR kód po načtení v libovolném mobilním telefonu zobrazí online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověření obsahuje všechny vyplněné údaje.

Kontrola údajů obsažených v žádosti o zařazení uchazeče do Programu KVP a VKZ Vážení klienti, chtěli bychom Vás požádat o pečlivou kontrolu údajů v podávaných žádostech. Zvláště se jedná o předpokládané místo podání žádosti o pobytový titul. Žádost o udělení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadě ve státě jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Občané Ruské federace tak mohou žádat o dlouhodobé vízum (typ D), povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu pouze na zastupitelských úřadech ČR v Ruské federaci (Moskva, Sankt Peterburg (Petrohrad), Jekatěrinburg) nebo na zastupitelských úřadech ČR ve zemi, ve které mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Rozdělení ZÚ naleznete v odkazu níže na stránkách ZÚ Moskva, kde je vše přehledné popsáno. Ruská federace je rozdělena do tří konzulárních obvodů, každý konzulární obvod má přesně stanoveny územní obvody.

https://www.mzv.cz/moscow/cz/viza_a_konzularni_informace/volby_2010/mistni_prislusnost_v_rizeni_o_vizum_a_1/index.html

Doplnění správného ZÚ je důležité pro úspěšné podání a zpracování žádosti. V případě, že se následně při podání žádosti zjistí že podání je na špatném ZÚ, je potřeba žádost opravit a podat znovu. Čímž dochází ke zdržení při zpracování žádosti a zahlcování ZÚ místně nepříslušnými žádostmi.

NOVÉ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY

Dlouhodobý pobyt - zaměstnanecká karta

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Důležitá informace pro žadatele, kteří legálně pracují v jiném členském státě EU než v ČR nebo získali pobytové oprávnění k výkonu práce v jiném členském státě EU než v ČR (např. v Polsku) a mají být svým zaměstnavatelem vysláni k výkonu práce do ČR:

Společné stanovisko státních orgánů (PDF, 2 MB)

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské unie - informační leták (PDF, 930 KB)


Náležitosti:

 1. žádost (PDF, 372 KB) o vydání zaměstnanecké karty
 2. platný cestovní doklad - nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie (odpovídající současné podobě žadatele)
 4. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 5. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (v tomto případě je nutné předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii; originál se následně ihned vrací žadateli), v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba minimální měsíční mzdy. Týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin. Cizinec je povinen tento doklad předložit v českém jazyce a v úředně ověřeném překladu do jazyka srozumitelného cizinci nebo v jazyce srozumitelném cizinci a úředně přeloženém do českého jazyka.
 6. další doklady:
  1. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání (při podání žádosti se doklad o nostrifikaci nevyžaduje; zároveň se silně doporučuje předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii, jelikož konzulát může dle zákona požádat v některých případech o předložení originálu dokladu za účelem posouzení pravosti předkládaného dokladu; originál se následně ihned vrací žadateli) nebo
  2. povolení k zaměstnání, je-li vyžadováno (upozorňujeme, že pokud se jedná o cizince, který v postavení společníka, statutárního orgánu anebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní korporace plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, nebo který hodlá vykonávat sezonní zaměstnání, není oprávněn podat žádost o zaměstnaneckou kartu, i když disponuje pracovním povolením)
  3. doklad prokazující, že se jedná o cizince podle §98 zákona o zaměstnanosti (tj. cizinci, kteří nepotřebují pro výkon zaměstnání pracovní povolení) a
  4. jde-li o výkon regulovaného povolání, předložit doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání
 7. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině, pak je konzulát oprávněn v odůvodněných případech si vyžádat předložení rovněž i výpisu z rejstříku trestů tohoto státu (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi); v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení

Povolení k zaměstnání se podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se rovněž vyžaduje:

 1. v případě cizince, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt a který je svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou osobou nebo fyzickou osobou vysílán k výkonu práce na území ČR k plnění úkolů vyplývající z této smlouvy
 2. nebo v případě, kdy cizinec bude sezónním zaměstnancem zaměstnávaný činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území ČR uplyne doba nejméně 6 měsíců; který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle 6 měsíců. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR
 3. do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se ČR účastní

Důležité informace:

 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.
 • Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého pobytu nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • O žádosti o vydání zaměstnanecké karty rozhodne Ministerstvo vnitra do 60 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 90 dnů. V případě zařazení do Programu klíčový a vědecký personál pak ve lhůtě do 30 dnů. V případě, že je řízení přerušeno, lhůta neběží.
 • Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu 2 let; v případě cizince, který předkládá pracovní povolení, se zaměstnanecká karta vydá na dobu platnosti odpovídající době uvedené v pracovním povolení.

Aktuální informace k zaměstnávání cizinců - NOVÝ doklad potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci !!!

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. června 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) bychom Vás tímto rádi upozornili na nový požadavek, kterým je předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) Zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR (viz bod I./6. ochranného opatření)

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

- ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

- zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

- návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Upozorňujeme, že bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.

V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

V případě žadatelů o schengenská víza (za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit) je předložení dokladu podmínkou pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti nebude ode dne 13. 7. 2020 žádost přípustná, tj. nebude možné ji podat).

V příloze si Vám dovolujeme zaslat vzor potvrzení (prohlášení), který je rovněž k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra - viz https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx 

Ke stažení ZDE


Informace MV ČR k vycestování cizinců z ČR k 16. červenci 2020

Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.
K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.
Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie (pdf, 51 kB) k vyznačení razítka.

Pozor - razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se důrazně doporučuje, aby se obrátili se žádostí o zajištění repatriace na svůj zastupitelský úřad.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se doporučuje, aby se DO 16. ČERVENCE 2020 dostavili na oddělení pobytových agend cizinecké policie (pdf, 51 kB). Po předložení dokladu o neexistenci leteckého spojení např. potvrzením z ambasády či jinak nebo na základě předložení rezervace letenky na nejbližší možný termín bude cizinci vystaven výjezdní příkaz.

Cizinci, kteří se dostaví po 16. července 2020 nebo se vůbec nedostaví, budou cizineckou policií řešeni jako cizinci neoprávněně pobývající na území.

Usnesení vlády ze dne 22. června 2020 č. 683, které se týká specifických kategorií zaměstnaných cizinců zůstává v platnosti.

Pokud cizinci skončila platnost dlouhodobého pobytového oprávnění, je nutné se obrátit na pracoviště OAMP MV ČR. Cizinci, kterým byla platnost dlouhodobého pobytového oprávnění pravomocně zrušena ve správním řízení a byla jim stanovena lhůta k vycestování, jsou povinni v této lhůtě vycestovat.


Ministerstvo vnitra ČR

Bělorusko, Minsk vízové informace

Oznámení pro vízové žadatele

15.05.2020 / 14:45 | Aktualizováno: 29.05.2020 / 16:19

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích, kde to epidemiologická situace dovoluje.

Na Velvyslanectví České republiky v Minsku je vízová / pobytová činnost i nadále zcela pozastavena, a to včetně žádostí za účelem studia. 

Konzulární oddělení KYJEV

Částečné obnovení vízové činnosti konzulárního oddělení

29.06.2020 / 09:15 | Aktualizováno: 29.06.2020 / 11:11

Od pondělí 1.6.2020 konzulární oddělení v omezené míře obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. Žádosti o registraci u jiných pobytových titulů než u těch, kde je to výslovně uvedeno v pokynech níže, nezasílejte, nebudou zpracovány.

Upozorňujeme, že platnost informací na webu velvyslanectví ohledně registrace k podávání žádostí, včetně organizace příjmu vízových a pobytových žádostí, je až do doby úplného obnovení pozměněna pravidly uvedenými v tomto článku. Ostatní informace na webu, nedotčené tímto článkem, jsou nadále platné.

V současné době není známo, kdy dojde k úplnému obnovení vízové činnosti, proto je zbytečné se na to dotazovat. Doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví, kde se zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Základní pravidla

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny ochrany.

 • Do prostor úřadu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala, případně žádá o přenos pobytového oprávnění. Upozorňujeme, že registrovat se k obdržení víza musí i žadatelé, kteří ještě před uzavřením konzulátu obdrželi výzvu, aby se dostavili k vyznačení víza (podmínky a způsob registrace - viz níže).

 • Před vstupem do úřadu bude muset každý strpět změření teploty - pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude do budovy vpuštěn.

 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v čekárně nasazenou roušku zakrývající nos i ústa a rukavice. Tyto ochranné prostředky si zabezpečí sám, konzulární oddělení je žadatelům neposkytuje.

 • Po vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce, jež je umístěna na přijímacím okénku.

 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Schengenská víza

 • Podat žádost o schengenské vízum lze pouze prostřednictvím českých vízových center, avšak pouze na základě předchozí registrace.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

Kategorie žadatelů, kteří mohou podat žádost

 • sezonní zaměstnanci, tj. ti, kteří jedou za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb.);
  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center

 6. účel podání žádosti - sezónní zaměstnání

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného dle § 96 zákona o zaměstnanosti ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané podle § 96 zákona o zaměstnanosti, tj, za účelem sezónního zaměstnání, nebude k podání žádosti objednán.

 • zaměstnanci v oblasti potravinářské výroby (XLSX, 105 KB)

 • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

  1. jméno a příjmení žadatele

  2. datum narození

  3. číslo cestovního dokladu

  4. telefonní číslo žadatele

  5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center

  6. účel podání žádosti - zaměstnání v oblasti potravinářské výroby

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného pro činnosti v oblasti potravinářské výroby ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v oblasti potravinářské výroby, nebude k podání žádosti objednán.

 • zaměstnanci v oblasti zdravotnictví (XLSX, 107 KB) a sociálních služeb (XLSX, 97 KB)
  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center

 6. účel podání žádosti - zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného pro činnosti v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, nebude k podání žádosti objednán.

 • pracovníci mezinárodní dopravy
  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center

 6. účel podání žádosti - zaměstnání v mezinárodní dopravě

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného pro činnosti v oblasti mezinárodní dopravy ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v oblasti mezinárodní dopravy, nebude k podání žádosti objednán.

 • vysoce kvalifikovaní pracovníci, vykonávající profese spadající do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a do Programu klíčový a vědecký personál

  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center

 6. účel podání žádosti - vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu, pracovního povolení vydaného pro činnosti v hlavních třídách 1 - 3 Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a pracovní smlouvy s uvedením výše mzdy, vše ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v hlavních třídách 1 - 3 Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a pracovní smlouvu s uvedením výše mzdy, nebude k podání žádosti objednán.

 • rodinní příslušníci občana EU nebo občana ČR, pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací

  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

  1. jméno a příjmení žadatele

  2. datum narození

  3. číslo cestovního dokladu

  4. telefonní číslo žadatele

  5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center

  6. účel podání žádosti a přiložit sken cestovního pasu a dokumentu prokazujícího daný účel ve formátu pdf.

 • S ohledem na nutnost dodržení protiepidemiologických opatření jsou denní limity pro počet přijímaných žádostí o schengenská víza stanoveny takto: Kyjev 150, Charkov a Dnipro 80, Oděsa 50.

 • Informace pro žadatele, kteří udělené schengenské vízum nemohli z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro cestu do ČR využít, nebo jejichž žádost o schengenské vízum byla z téhož důvodu zastavena.

  Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • Žádosti se podávají přímo na konzulárním oddělení, Bohdana Khmelnitskoho 58,Kyjev.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 • Typy přijímaných žádostí:

  • Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017)

   • registrace: Dne 22. 6. 2020 ve 12.30 hod ukrajinského času byla registrace k podávání žádosti uzavřena a další žádosti o registraci nejsou přijímány z důvodu naplnění kapacity konzulátu. Přesné datum a čas opětovného zahájení registrace budou s dostatečným předstihem oznámeny na této webové stránce.

  • Žádosti o mimořádná pracovní víza

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti o dlouhodobé vízum neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti o zaměstnaneckou kartu k zaměstnavateli, který podniká v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu a v oblasti zemědělství a potravinářství v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (budou přijímány od 15. 6. 2020)

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, a to výhradně v případech, kdy se jedná o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; ostatních rodinných příslušníků se obnovení příjmu tohoto typu žádostí prozatím netýká

   • Žádosti o registraci zatím nejsou přijímány, neboť konzulát nyní bude prioritně přijímat žádosti již dříve zaregistrovaných žadatelů, kteří nemohli svůj termín využít kvůli uzavření konzulátu.

  • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádosti o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků;

 • registrace: odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail), u žádosti o registraci pro manžela či nezletilé dítě uveďte v předmětu žádosti výslovně, že se váže k vědeckému pracovníkovi.

  • Žádosti v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti v rámci Programu klíčový a vědecký personál

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti za účelem studia v rámci Režimu STUDENT a v rámci Režimu Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro zahraniční studenty ze třetích zemí

   • registrace: žadatel se neregistruje, nýbrž vyčká, až se s ním spojí konzulát.

  • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia mimo Režim STUDENT

   • registrace: žádosti o registraci zatím nejsou přijímány, neboť konzulát nyní bude prioritně přijímat žádosti již dříve zaregistrovaných žadatelů, kteří nemohli svůj termín využít kvůli uzavření konzulátu.

  • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity (účel ostatní)

   • registrace: žádosti o registraci zatím nejsou přijímány, neboť konzulát nyní bude prioritně přijímat žádosti již dříve zaregistrovaných žadatelů, kteří nemohli svůj termín využít kvůli uzavření konzulátu.

  • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia mimo Režim STUDENT

   • registrace: odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail). Informace, v kterých případech je možné podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

  • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem kulturním a sportovním (budou přijímány od 15. 6. 2020)

   • registrace: od 10. 6. 2020 od 9:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování) odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

  • Žadatelé o přenos pobytového oprávnění

   • bez registrace: každý pracovní den od 9 do 12.30 hod.

 • Konzulát bude přijímat maximálně 150 žadatelů o víza nad 90 dnů a povolení k pobytu týdně.

  VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

  Schengenská víza

 • Vyzvednutí ve vízovém centru v termínu určeném vízovým centrem na základě předchozí registrace, nebo doručení kurýrem (v případě, že si žadatel při podání žádosti ve vízovém centru tuto dobrovolnou placenou službu zvolil).

 • Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • Žadatelé, kteří již před uzavřením konzulátu obdrželi souhlas s udělením víza či pobytu s výzvou, aby se dostavili k vyznačení víza, se musejí za účelem převzetí víza předem registrovat na emailové adrese consulate_kyiv@mzv.cz. Do předmětu uvedou "Registrace k převzetí víza", jméno, příjmení a číslo jednací své žádosti. K převzetí víza se pak musejí dostavit v jim určený den a hodinu. Vízum jim bude vydáno tentýž den.

 • Konzulát bude postupně informovat všechny žadatele, kteří v době uzavření konzulátu obdrželi souhlas s udělením víza či pobytu, a vyzývat je, aby se v přesně určený den a hodinu dostavili na konzulát se všemi předepsanými náležitostmi.

POKRAČOVÁNÍ V PŘERUŠENÝCH ŘÍZENÍCH

S účinností od 1. 6. 2020 bude pokračováno v řízeních o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před pozastavením vízové činnosti, tj. před 14. 3. 2020.

Upozornění pro cesty do ČR:

Do ČR mohou vstoupit pouze ty kategorie cizinců uvedení v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020.

 • Zároveň nadále platí povinnost prokázat se na hranicích negativním testem na COVID-19.

  • Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu, které je doplněno potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Tento test nesmí být starší než 4 dny před vstupem na území České republiky.

  • Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území České republiky. V opačném případě bude cizinci vstup odepřen.

  • Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

Uzavření konzulátu pro veřejnost LVOV


18.06.2020 / 15:41 | Aktualizováno: 27.06.2020 / 18:09

Konzulát zůstane uzavřen do pátku 3. 7. 2020 (včetně). Vízová centra zůstávají v provozu. Od úterý 7. 7. 2020 by mělo být obnoveno vyznačování dlouhodobých víz a pobytů přímo na konzulátě. Od pondělí 13. 7. 2020 by měl být obnoven provoz konzulátu v plném rozsahu.

Vzhledem k aktuální složité epidemiologické situaci na Ukrajině, s cílem zajistit efektivní provoz konzulátu ve vztahu k zaměstnanecké migraci a současně zajistit i ochranu pracovníků a žadatelů, zůstane konzulát na základě rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí ČR pro veřejnost uzavřen do 3. 7. 2020 (včetně).
Vízová centra jsou však i nadále otevřena - to znamená, že náběr a zpracování žádostí o schengenská víza a zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude pokračovat bez přerušení.
Vyznačování víz u kladně rozhodnutých žádostí o dlouhodobá víza a povolení k pobytu, včetně zaměstnaneckých karet, do pasů žadatelů bude obnoveno, předpokládáme, v týdnu od 7. 7. 2020, v co nejvyšších počtech.

Příští týden konzulát zveřejní informaci o přesném datu, od jakého bude možné se dostavit k vylepení víza, i o tom, jaké dokumenty bude žadatel před vyznačením víza povinen předložit. Tutéž informaci bude konzulát rozesílat všem žadatelům, kteří obdrželi souhlas s udělením víza.

Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, bude od 13. 7. 2020 obnoven úplný provoz konzulátu.

Žádáme o průběžné pečlivé sledování webové stránky konzulátu, kde jsou zveřejňovány veškeré aktuální informace.

Cizinci (občané třetích zemí) 

Cizinci, kteří přicestovali do ČR před 12. 3. 2020 s vybraným typem víza za účelem zaměstnání, mohou setrvat v ČR, za určitých podmínek, až do 16. 9. 2020. 

Víza a pracovní povolení s vypršenou platností během nouzového stavu

17.06.2020 / 12:26 | Aktualizováno: 30.06.2020 / 10:48

Cizinci, kteří přicestovali do ČR před 12. 3. 2020 s vybraným typem víza za účelem zaměstnání, mohou setrvat v ČR, za určitých podmínek, až do 16. 9. 2020.

Upozorňujeme, že veškerá níže uvedená informace se týká pouze těch cizinců, kteří na území ČR legálně přicestovali před 12. březnem 2020, legálně v ČR pobývali i po 12. březnu 2020 a od svého příjezdu ČR neopustili.

1. Cizinci (občané třetích zemí) s

 • krátkodobým vízem za účelem zaměstnání,
 • krátkodobým vízem za účelem sezonního zaměstnání,
 • vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem sezonního zaměstnání, nebo
 • mimořádným pracovním vízem,

kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost víza a zaměstnavatel s nimi sjedná prodloužení pracovního vztahu nebo pracovní vztah nový, se prodlužuje lhůta na vycestování až do 16. září 2020; zároveň se prodlužuje platnost povolení k zaměstnání.

Usnesení vlády č. 683 ze dne 22. června 2020 (PDF, 200 KB)

2. Ostatní cizinci (občané třetích zemí),

tj. ti, kteří přicestovali do ČR na základě jiného víza než toho uvedeného v bodě 1 a platnost tohoto víza jim po 12. březnu 2020 skončila, nadále musejí opustit území ČR nejpozději do 16. července 2020. Toto se analogicky týká i těch cizinců, kteří do ČR přicestovali na základě bezvízového styku.

Informace týkající se obou výše uvedených kategorií cizinců:

Těmto cizincům nebude ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.

Pokud tedy budete opouštět území ČR, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.

Pozor - razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území ČR do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete. 

Často kladené otázky k Programům ekonomické migrace - 14.05.2020

1. Kdy se otevřou vízová centra a bude možné přivézt nové pracovníky z Ukrajiny na Schengenská krátkodobá víza a na dlouhodobá víza (např. kvalifikovaný pracovník)? Jsou již stanoveny nějaké zvláštní podmínky vstupu do ČR (např. potvrzení o negativním PCR testu na Covid-19)?

Otevření vízových center na (nejen) Ukrajině a zahájení přijímání žádostí o zaměstnaneckou kartu v rámci Programu kvalifikovaný pracovník a krátkodobé schengenské vízum za účelem zaměstnání bude možné poté, co příslušné orgány Ukrajiny uvolní opatření, která v tomto okamžiku znemožňují otevření vízového centra a současně poté, kdy vláda ČR uvolní omezení týkající se uvedených pobytových titulů. V tuto chvíli nelze předjímat, kdy se situace změní, bude záležet na epidemiologickém stavu na Ukrajině, který je jiný než v ČR. Zástupci české republiky na Ukrajině o možnosti otevření vízových center opakovaně jednají s představiteli Ukrajiny. Aktuální informace o obnovení vízové agendy naleznete zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html

Pro vstup zaměstnanců z (nejen) Ukrajiny je v současné době stanovena povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 při vstupu na území. Test nesmí být starší než 4 dny.

2. Máme uchazeče o zaměstnání, kteří již žádost o vízum a zaměstnaneckou kartu podali, byli na zastupitelský úřad pozváni k převzetí víza a nalepení víza do pasu, jenže z důvodu vyhlášení nouzového stavu jim schůzka byla zrušena. Jak máme postupovat? Máme kontaktovat zastupitelský úřad?

Zrušené termíny budou přidělovány na základě seznamu, který platil před vyhlášením nouzového stavu. Podle toho, kdy příslušný zastupitelský úřad začne opětovně vyřizovat vízovou agendu, by měl uchazeče kontaktovat a přidělit jim nový termín. U žadatelů, kteří již žádost podali - převzetí schválených dlouhodobých víz a pobytů, tj. vylepení vízových štítků do pasu bude probíhat neprodleně po znovuzahájení výkonu vízové agendy na každém konkrétním úřadu. Konzuláty budou žadatele informovat o možnosti a datu dostavení se na úřad (není třeba žádat o nový termín). Vylepení těchto štítků je otázkou 1 - 2 dnů.

3. Máme zaměstnané ukrajinské pracovníky na krátkodobé vízum, které jim skončilo 11.4.2020. Vycestovat tedy musí do 17.7. s rezervou do 15.7.2020. S sebou přes hranice musí mít jen doklady o prodloužení pracovně právního vztahu v době Coronaviru. Je tak? Ideálně by bylo asi letecky, že?

Pokud je nám známo, policie při výjezdu z ČR doklady o prodlouženém pracovněprávním vztahu nevyžaduje. Při opuštění území od 4.5.2020 dostanou cizinci do cestovního dokladu razítko EXCEPTIONAL SITUATION COVID-19 PANDEMIC. Co se týče dopravy - je možná i pozemní doprava, ale bohužel nejsme schopni zaručit, že jiný členský stát, přes který budou lidé tranzitovat, neudělí trest v podobě zákazu vstupu do Schengenu (stalo s v Maďarsku, MV bude ještě na maďarskou stranu apelovat, aby akceptovali příslušné razítko v pase a trest zákazu vstupu do Schengenu neudělovali, ale bohužel to pro ně není závazné, byť ČR oznámila své opatření o prodloužení pobytu od 60 dní z důvodu pandemie Evropské komisi a ostatním ČS), takže největší jistota je skutečně letecká doprava. Cizinci by měli být již 17. 7. mimo území ČR.4. Pokud je zažádáno o ukrajinské pracovníky na ZK a my jich vzhledem k ekonomické situaci už "takové množství" nepotřebujeme, nemůžeme přece zrušit pracovní místo. Co by bylo s těmi ostatními?

V tomto případě doporučujeme zredukovat prostřednictvím úřadu práce počet nahlášených pozic, ale volné místo úplně nerušit, zejména ne pokud je na část těch pozic třeba již zahájené řízení o vydání zaměstnanecké karty, to by byl problém.

5. Pokud si ukrajinský pracovník vyzvedne ZK, kdy nejpozději může vycestovat z Ukrajiny?

Pro vstup na území ČR z Ukrajiny slouží vízum typu D/VR, cizinec by proto měl přicestovat v době platnosti tohoto víza, které se vydává s platností na 6 měsíců a během této doby by cizinec měl přicestovat do ČR a v průběhu 2 měsíců absolvovat biometriku a převzít si průkaz zaměstnanecké karty.

6. Pokud jsme vyřídili ZZ a ukrajinští pracovníci odjeli (stihli to) na Ukrajinu, když se budou vracet - po uvolnění - postačí tedy dělat testy na COVID - 19 u nás v ČR do 72 hodin? A už nemusí být, v případě negativního testu" u nás, v ČR v karanténě 14 dnů než nastoupí do zaměstnání?

Pokud se jedná o zaměstnance, kteří již mají zaměstnaneckou kartu vyzvednutou - v tomto případě je návrat možný buď s testem anebo je možné test absolvovat do 72 hodin od příjezdu. Karanténa by byla pouze v případě, kdy by nebyl dodán test na vstupu anebo do 72 hodin na území.7. Ukrajinští pracovníci, kteří k nám přijedou za zaměstnáním, po uvolnění a ještě nebyli zaměstnáni v ČR, musí dělat testy na COVID - 19 na Ukrajině po stažení formulářů na stránkách MV. Je to tak?

Ano, je to tak, ideálně na formuláře z webu MV. Ve zcela výjimečných a nezbytných případech je možné, aby tito lidé absolvovali test na území do 72 hodin, a to na výjimku příslušného resortního ministra. Žádost o takový postup musí být řádně odůvodněna, vč. vysvětlení nezbytnosti příjezdu a nemožnosti přijet s testem do ČR a prokázat se jím na vstupu.8. Bude nás - zaměstnavatele někdo informovat, že už jsou otevřena vízová centra na Ukrajině (vzhledem k tomu, že už máme požádáno - nevyřízeno) nebo budou informováni pouze žadatelé? Jinak asi na Vašich stránkách, že?

Průběžně informujeme garanty, stejně tak MZV má aktuální informace na svých stránkách. Jakmile se vízové centrum na UA otevře, určitě se to okamžitě dozvíte.

9. Dokdy musíme podat žádost o prodloužení zaměstnanecké karty, tak abychom stihli řádně prodloužit zaměstnanecký poměr a nedošlo k prodlevě mezi stávající smlouvou, jejíž platnost končí k 30.7.2020 a smlouvou novou?

Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty se podává nejdříve 120 dnů před koncem platnosti zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den její platnosti. Pokud tedy má kartu vydánu podle Vámi uvedené smlouvy do 30.7.2020, pak nejpozději 30.7.2020 musí být podána žádost o prodloužení, ale doporučujeme podat žádost dříve než v poslední den.

10. Z důvodu poklesu zakázek plánujeme místo kurzarbeit z programu Antivirus celozávodní letní dovolenou v období 3.-14.8.2020 (2 týdny v kuse, jak stanoví zákoník práce). Je tedy možné, aby navazující pracovní smlouva pro zaměstnankyně z Režimu kvalifikovaný zaměstnanec byla platná až od pondělí 17.8.2020? Do té doby by mohly odjet na dva týdny na Ukrajinu, pokud to stav a legislativa v tu dobu umožní anebo zůstanou v Čechách, jako všichni ostatní na dovolené. Resp. bychom jim mohli nabídnout, že s nimi smlouva bude uzavřena až od 1.9.2020?

Není možné, aby byla uzavřena nová pracovní smlouva, neboť měnit pracovní smlouvy lze dodatkem a musí na sebe navazovat, neboť zaměstnaneckou kartu nelze vydat s mezerou, takže nemůže mít pracovněprávní vztah do 30.7.2020 a následný až od poloviny srpna nebo od září, ale musí mít garantováno, že po 30.7.2020 je nadále Vaším zaměstnancem. Pokud bude mít dovolenou a pojede např. na Ukrajinu, to může, ale musí mít pracovněprávní vztah po 30.7.2020.

11. Na jak dlouho minimálně tato navazující pracovní smlouva musí být platná?

Délka pracovněprávního vztahu závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Podle toho bude vydána zaměstnanecká karta, která lze vydat maximálně na dva roky, bude-li pracovněprávní vztah prodloužen o 10 měsíců, bude i zaměstnanecká karta prodloužena o 10 měsíců.

12. Pokud budeme uzavírat již 4. smlouvu na dobu neurčitou dle ZP, nebude to v nesouladu s platností zaměstnanecké karty, která je platná pouze na dobu určitou?

Zaměstnaneckou kartu lze opakovaně prodlužovat, a to vždy maximálně na dobu dvou let, takže v případě, že je pracovněprávní vztah uzavřen na dobu neurčitou a nedochází k žádným změnám (pracovní zařazení, místo výkonu...), lze každé dva roky prodlužovat zaměstnaneckou kartu. Je-li na dobu určitou, pak se prodlužuje o dobu uvedenou v pracovněprávním vztahu ale maximálně na 2 roky.

13. Kam se máme obrátit ohledně prodloužení zaměstnanecké karty a co vše budou zaměstnankyně dokládat? Resp. můžeme to vůbec vyřizovat my za zaměstnankyně, anebo si to musí zařídit sami s případnou naší asistencí?

Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty může podat žadatel, zmocněný zástupce na základě doložené plné moci, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V současné době jsou pracoviště otevřena pro omezenou agendu, proto ať žadatel zašle doporučeně vyplněnou žádost se zaplacenými kolky a zákonem stanovenými náležitosti na své místně příslušné pracoviště podle místa svého pobytu. Veškeré náležitosti a podmínky prodloužení zaměstnanecké karty jsou k dispozici na webu: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

14. Máme zaměstnance z Ukrajiny. Dne 30.8.2020 jim končí pracovní smlouva na dobu určitou a zároveň platnost zaměstnanecké karty. Nyní nevíme, jestli budeme mít tolik zakázek, abychom mohli nabídnout zaměstnancům práci i nadále. Pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je nutné předložit buď pracovní smlouvu anebo smlouvu o smlouvě budoucí. Se zaměstnanci jsme spokojeni a chtěli bychom s nimi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, ale ponechat si možnost odvolatelnosti této smlouvy v případě nízkého stavu zakázek a situaci kdy pro ně nebudeme mít práci. Je možné uzavřít takovou smlouvu, kde se zavážeme na prodloužení stávající smlouvy, pokud se objem zakázek zvedne opět na úroveň, kdy budeme obraty zakázek moci pokrýt jejich mzdy?

K žádostí o prodloužení zaměstnanecké karty je nutno doložit prodlouženou pracovní smlouvu, ne smlouvu o budoucí pracovní smlouvě (§ 44a odst. 9 písm. b) zákona o pobytu cizinců). Pobyt za účelem zaměstnání můžeme cizinci prodloužit jen za předpokladu, že cizinec prodlouženou smlouvou prokáže, že účel pobytu bude skutečně nadále reálně plnit; ne, že jej bude plnit pouze za určitých okolností (např. v závislosti na tom, zda zaměstnavatel bude mít zakázky).

Přijímání žádostí o víza a pobyty

I. Seznam zemí, ve kterých je na zastupitelských úřadech ČR nadále do odvolání zastaveno přijímání žádostí o víza a pobyty a jsou přerušena řízení o žádostech k oprávnění k pobytu nad 90 dnů

Seznam zemí je stanoven dle článku I. odstavec 12. a 13. Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020, článku I. odst. 10. a 11. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. května 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN), čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.

Jedná se o státy, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 neumožňují na zastupitelských úřadech České republiky v těchto zemích

přijímat žádosti o víza a přechodné pobyty a

 • pokračovat v řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů, které byly na těchto zastupitelských úřadech podány:

Bělorusko - Minsk

Moldávie - Kišiněv

Rusko - Jekatěrinburg

Rusko - Moskva

Rusko - Petrohrad

Ukrajina - Kyjev

II. Seznam zemí, ve kterých je na zastupitelských úřadech/kancelářích ČR s účinností od 11. května 2020 obnoveno přijímání žádostí o víza a přechodné pobyty a je ukončeno přerušení řízení o žádostech k oprávnění k pobytu nad 90 dnů

Mongolsko - Ulánbátar

Ukrajina - Lvov

V případě těchto zastupitelských úřadů České republiky se obnovuje vízová agenda dle článku I. odst. 10. a 11. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. května 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN), v tomto rozsahu:

Schengenská víza:

Příjem žádostí

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

 • v zájmu ČR
 • pracovníků mezinárodní dopravy
 • pracovníků kritické infrastruktury
 • diplomatů a úředníků mezinárodních organizací
 • sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)
 • za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky
 • v naléhavých mimořádných situacích dle článku III. odst. 3 článku I. odst. 10. a 11. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. května 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN)

Dlouhodobá víza a pobyty:

a/ Příjem žádostí o

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

 • MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA
 • pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL
 • pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE A KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách
 • pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● PROGRAMU VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

● REŽIMU STUDENT

● PROJEKTU "Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince - zahraniční studenty ze třetích zemí"

víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky - tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU - bez ohledu na účel pobytu

b/ Ukončení přerušení řízení žádostí

Od 18. května 2020 se na konzulátech s částečně obnovenou vízovou agendou (viz druhá tabulka) obnovují všechna řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před zahájením nouzového stavu).

Pro informace ke stanovení termínu pro výše uvedené úkony se obracejte přímo na příslušné zastupitelské úřady České republiky.

Upozornění - umožnění vstupu na území České republiky:

1/ držitelům dlouhodobých víz a pobytů:

Těmto cizincům bude dle článku I. bodu 1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. května 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN) umožněn vstup na území České republiky po předložení potvrzení o absolvování testu na COVID-19.

Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu (vzor zde) vydaného příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Potvrzení nesmí být starší než 4 dny před vstupem na území České republiky.

Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území České republiky. V opačném případě bude cizinci vstup odepřen.

Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

2/ držitelům schengenských víz:

Žádáme držitele schengenských víz, aby ohledně povinnosti prokázat se testem konzultovali informaci Ministerstva vnitra zde (viz 2. Vstup na území České republiky, bod "Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, tedy bez předchozího bydliště na území ČR")

Vzhledem k vysokému zájmu o víza za účelem sezónního zaměstnání upozorňujeme držitele těchto víz, že při vstupu na území ČR musí test vždy předložit.

Práce cizinců v době COVID 19

Vážení zaměstnavatelé,

v dokumentech ke stažení aktuálně naleznete nový dokument ZDE. Jedná se o desatero informací pro zaměstnavatele pracovníků z třetích států v době nouzového stavu.

 1. Rovné zacházení s českými i zahraničními zaměstnanci!
 2. Nelze přijímat nové pracovníky ze zahraničí!
 3. Žádosti na území lze podávat poštou, osobní podání není zapotřebí!
 4. Biometrické průkazy především pro nové cizince!
 5. Ministerstvo zasílá písemná rozhodnutí poštou!
 6. Změna zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici kdykoli!
 7. Pracovníci podílející se na krizových opatřeních mohou začít pracovat dnem oznámení změny zaměstnavatele!
 8. Krátkodobě pobývající cizinci mohou pokračovat v zaměstnání!
 9. Zaměstnavatelé mají pomoci cizincům, pokud jsou nuceni je propustit!
 10. Možnost sankcí vůči zaměstnavatelům, kteří nepomohou!

dále si Vás dovolujeme upozornit o dalším přijatém krizovém opatření usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020 v níže uvedeném znění:

Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.
Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.
Formulář ohlášení změny zaměstnavatele naleznete ZDE.

Platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením.

Na základě krizového opatření vlády ČR ze dne 12.3.2020 bylo zastaveno přijímání žádostí o schengenská víza a dlouhodobá pobytová oprávnění na všech zastupitelských úřadech ČR (dále jen ZÚ ČR).

Rozhodnutí zastavení přijímání žádostí o schengenská víza a dlouhodobá pobytová oprávnění je platné od 14. 3.2020 do odvolání. Jedná se o všechny ZÚ ČR v zahraničí včetně ZÚ ČR nabírající žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Ukrajina.

V případě dalších nových informací doporučujeme sledovat web MZV.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pozastaveni_vizovych_rizeni_na_vsech.html

Pečujeme o seniory.

Od 1.4.2020 přebírá naše společnost zdravotní péči o seniory v těchto zařízeních:

1. Domov senitorů T.G.Masaryka v Berouně, Pod Studánkou, 266 01 Beroun .

2. Červený Mlýn Všestudy, Všestudy 23, 277 46.

3. Centrum péče Doubrava, Nebeská ulice 292, 282 01 Doubravčice.

V těchto zařízeních provozujeme ordinace Všeobecného praktického lékař pod odborným dohledem naše pana prim. MUDr. Martina Borského. Dále zabezpečují naši lékaři odbornosti urologii, psychiatrii, chirurgii, výživové poradenství a další potřebné lékařské odbornosti. Pro zaměstnance těchto zařízení poskytujeme Pracovně lékařské služby (PLS).

Máte potřebu zdravotního zabezpečení? Kontaktujte nás cestou formuláře a my vás budeme neprodleně kontaktovat.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.