Program Vysocekvalifikovaný a Kvalifikovaný zaměstnanec

Jak postupovat při zaměstnávání
ukrajinehttps://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

Základní ustanovení

Realizace Koncepce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (dále jen "Koncepce" či "Realizace Koncepce") je zajištěna plně v souladu s platnými právními předpisy a probíhá ve spolupráci resortů práce a sociálních věci, průmyslu a obchodu, vnitra, zahraničních věcí, podnikatelských reprezentací (Svaz průmyslu a dopravy České republiky /SP ČR/, Hospodářská komora České republiky /HK ČR/, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky /KZPS ČR/, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky /AMSP ČR/) a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI). Podnikatelské reprezentace a CI vystupují jako garanti, kteří vyhodnocují žádosti zaměstnavatelů o zařazení do Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (dále jen "Režim"), v souladu se záměrem Koncepce.

Dokument byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání[1] a vyřizování[2] žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci (pracovní pozice, kterou budou v České republice ukrajinští pracovníci vykonávat, je dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zpravidla zařazena do hlavních tříd 4 - 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru).

Na zařazení do Režimu není právní nárok.

Vláda zmocňuje Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci, aby v případě potřeby provedl změny Realizace Koncepce, přičemž na základě vážných důvodů může být Realizace Koncepce na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva zahraničních věcí kdykoliv pozastavena, ukončena nebo změněna.


[1] Přednostní přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu bez nutnosti registrace v rezervačním systému k podání žádosti.

[2] Přijaté žádosti budou vyřizovány v zákonem stanovených lhůtách.

Změny v Režimu Ukrajina - změna místa podávání žádostí a vyzvedávání víz

Od 1. května 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, musí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18. Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra. Více informací na stránkách GK Lvov:

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html

Na popud KZPS ČR schválila vláda ČR navýšení Režimu Ukrajina o 100%

Díky neustálému tlaku KZPS ČR schválila vláda ČR svým usnesení č. 79 navýšení kapacit Režimu Ukrajina o 100% na 19.600 žádostí ročně a zavádí se Režim pro Mongolsku a Filipíny s roční kvótou 1.000 žádostí. Obě opatření budou aplikována od 1. května 2018, tj. dva měsíce po navýšení systemizace dotčených resortů. Dále MZV ČR navýšuje měsíční kvótu od 1. května 2018 na 2.000...

Stanovisko státních orgánů k vysílání občanů třetích zemí do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU

Jedná se o předstírané dočasné vysílání občanů třetích zemí (např. Ukrajinců), kteří jsou držiteli pobytových oprávnění vydaných jinými členskými státy (zejména Polskem) do ČR k údajnému poskytování služeb. Tato praxe je neakceptovatelná, neboť je v rozporu s právními předpisy ČR i EU. Výkon práce bez povolení zákony trestají pokutou a opatřením ve formě vyhoštění.

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny - POZOR ZMĚNY OD 01.12.2016

Informace o Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny od 1. srpna 2016 naleznete též na stránkách MPO www.mpo.cz/rezimukrajina KZPS ČR i ostatní "Garanti" si za služby spojené s administrací, ověřením, podáním žádostí budou účtovat 1.500,- Kč za každou žádost + 100,- Kč za každé jméno uvedené v žádosti.